Home

Welcome to My New Blog

 • My First Blog Post

  28.08.2019 by

  Be yourself; Everyone else is already taken. — Oscar Wilde. This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

 • 13.11.2019 by

  9-րդ դաս. Թեման՝ <<Անօրգանական նյութերի հիմնական                           դասերի վերաբերյալ  գիտելիքների  ընդհանրացում>> Քննարկվող հարցերը՝ Անօրգանական նյութերի դասակարգումը                                                        օքսիդների, հիմքերի,  թթուների, … Читать далее

 • 08.11.2019 by

  Նորից անձրև՜, մշո՜ւշ, ա՜մպ,Թախի՜ծ անհուն, տխրա՜նք հեզ,Աշո՛ւն, քեզ ի՛նչ քնքշությամբ,Ի՞նչ խոսքերով երգեմ քեզ… Քո մշուշը, քո ոսկիՏերևները հողմավար,Դյութանքը քո մեղմ խոսքի,Արցունքները քո գոհար… Հարազատ են իմ հոգուն,Վհատությանն իմ խոնարհ,Ե՛վ թփերը դողդոջուն,Ե՛վ խոտերը գետնահար… Եվ քո երգը թախծալիԻմ սրտի երգն է կարծես,Աշո՛ւն, քաղցր ու բաղձալի,Ի՞նչ խոսքերով երգեմ քեզ…

View all posts

Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы