Продвигаемая

My First Blog Post

Be yourself; Everyone else is already taken.

— Oscar Wilde.

This is the first post on my new blog. I’m just getting this new blog going, so stay tuned for more. Subscribe below to get notified when I post new updates.

ՀՀ ԿԳՆ  Երևանի <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիր

Ուսումնառության պայմանագրի լուծման հիմնավորում

 1. Սովորողի անուն,ազգանուն   — Ավեդ Տէքըրմէնճեան
 2. Ո՞ր դասարանում է սովորում  — 9.3
 3. Ո՞ր դասարանից է սովորում կրթահամալիրում  — 9
 4. Եթե տեղափոխվել է այլ դպրոցից, խնդրում ենք նշել՝ որի՞ց   — Նահտկած վրժարան
 5. Ո՞ր դպրոց (ուսումնական հաստատություն) է տեղափոխվում   սովորողը – եղիշէ Ջրենց թիվ 67
 6. Ո՞վ է նախաձեռնում  պայմանագրի լուծումը – Յարօ Տէքըրմէնճեան
 • Պայմանագրի լուծման պատճառը  — դպրոցի հերավորությունը տնից
 • Եթե ընտանիքը (սովորող) փոխում է բնակավայրը, նշեք նոր հասցեն__
 • Պայմանագրի ո՞ր կետերն եք համարում խախտված  ___ 5,1
 • Սովորողի հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, հեռախոսը (նաև բջջային)

Մաշտոց 21 բնկ 12        t.avet@mskh.am          098132427

 1.                                                                           Սովորողի ծնող `__Յարօ Տէքըրմէնճեան

                                                                                                                                                                                                         ազգանուն,անուն                                                                           ստորագրություն

Ավագ դպրոցի   ծրագրի ղեկավար`    _______________                                   

                                                                                                                                                                                                         ազգանուն,անուն                                                                           ստորագրություն

/__/. ___________. 201 9 թ

օ

Կի սաա նա պա տա յին լանդ շաֆտ ներն ըն դար ձակ գո տի են կազ մ մ նա խա-լեռ նե ր մ` 800-1400 մ բարձ ր թյ ն նե ր մ, որ տեղ տա րե կան տե ղ մն ե րի քա-նա կը 230-300 մմ է: Տի րա պե տ մ են լեռ նա յին գորշ հո ղե րը, որոնց մի մա սը «ղռեր» են: Մշակ վող տա րածք նե ր մ հո ղե րը բա րե լավ վել եւ դար ձել են կ լ տ ր -ո ռո գե լի:

Ուսումնակա առաջին շրջանի ամփոփում

 • տեղեկանք ուսումնառության պայմանագրով պարտավորությունների կատարման մասին
  • հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով. 5 ժամ հայերին պատժարով և մադեմատիկաի
 • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,

Հայոց լեզու 5
Անգլերեն 3

 • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,

Մասնակցել եմ սահմանված կարգով բոլոր ուսումնական պարապմունքներին, ունեմ 3 ուշացում:

 • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին. ուսումնասիրություն, լուսաբանում

Արատես—Սոֆիյա Այվազյան 3 oր Արտենիս — Ընկ Վաչե Արտենիս 1 օր Սոֆիյա Այվազյան Գումրի 1 օր

 • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի, նախագծերի թվարկում, անհատական աշխատանքը նախագծում Յուրիի հետ ես աշխատել եմ
  Ընկ․ Սոֆյա Վիլյամ Սարոյան
 • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.
 • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.
  Վարպետ Դավիդի Հետ Գեղարվեստի դպրոցի գարերը ուղիցինգ

Օ

 • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.

ես Մասնակցել Ո:

 • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
 • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.

Այո ես խախտելեմ որ ես պարին չեմ մսնակցել և Ֆիգոլտի

 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.

Գրականություն-լավ

Հայոց լեզու-լավ

Հանրահաշիվ-լավ

Երկրաչափություն-լավ

Անգլերեն-լավ

Ռուսերեն-անբավարար Ռուսերեն նոր սովորելոմ

Ոսկերչություն -գերազանց

Ֆիզիկա-լավ

Քիմիա-լավ

Աշխարհագրություն-լավ

Կենսաբանություն-լավ

Պատմություն-լավ

Իրավունք-լավ

Տիզայն-գերազանց

Ֆիզկուլտուրա-անբավարար Հայերեն սովորում եմ

Պար-անբավարար

Երգ-լավ

 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իմ հարցադրումները, առաջարկությունները.

Առաջարկում եմ նախագծերը կրճատել, որովհետև շատ երկար են տևում և դասերից հետ ենք ընկնում: Նաև մենք քննական դասարան ենք և առաջարկում եմ 12 և 9 դասարաններում նախագիծ անել տարին 1 շաբաթով, որպեսզի պատրաստվենք քննություններին:

 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝ Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ ընթերցանություն, ուսումնասիրություն, ուսումնական այլ աշխատանք

Ես որոշել եմ կարդալ տարբեր Ծննդյան պատմվածքներ և ֆիլմեր դիտել

 • ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
 • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր,

«Իմ սեբաստացիկաան գույնզգույն աշխարհը»

«Ինչպես վարվել կենդանիների խայթոցների ժամանակ»

 • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.

Առաջարկներ չունեմ:

 • իմ ընտրած ճամբարային ջոկատը.

Հունվարյան ճամբարին մասնակցելու եմ տարբեր առարկայական նախագծերի, ճամփորդությունների, այլ առաջարկվող նախագծերի:

 • տեղեկանք ուսումնառության պայմանագրով պարտավորությունների կատարման մասին (կարող է լրացվել google հարցման ձևաթղթով, հրապարակվել pdf-ով).
  • հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.

Այս ուսումնական շրջանում ունեցել եմ 1 ժամ բացակայություն, որովհետև ֆիզկուլտուրայի դասաժամին չեմ մասնակցել վատառողջ լինելու պատճառով:

 • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,

Ունեմ հետևյալ բաժինները՝

Գրականություն-18 նյութ

Հայոց լեզու-11 նյութ

Մաթեմատիկա-0 նյութ

Անգլերեն-49 նյութ

Ռուսերեն-21 նյութ

Ֆրանսերեն-10 նյութ

Ֆիզիկա-13 նյութ

Քիմիա-17 նյութ

Աշխարհագրություն-9 նյութ

Կենսաբանություն-7 նյութ

Պատմություն-13 նյութ

Իրավունք-3 նյութ

Առողջագիտություն-3 նյութ

 • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,

Մասնակցել եմ սահմանված կարգով բոլոր ուսումնական պարապմունքներին, ունեմ 3 ուշացում:

 • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին. ուսումնասիրություն, լուսաբանում

Այդ ուսումնական շրջանում ճամփորդել եմ դեպի «Վան Արդի» գինեգործարան ընկեր Ազնիվի և ընկեր Արտակի հետ մեկ օրով:

 • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի, նախագծերի թվարկում, անհատական աշխատանքը նախագծում

Մասնակցել եմ «Իմ սեբաստացիկաան գույնզգույն աշխարհը», «Ինչպես վարվել կենդանիների խայթոցների ժամանակ», «Ժամանակակից հոգևոր նյութերի ընթերցում», «Պատրաստում ենք կրեպ», «Խաղարկային դատարանի հայց» նախագծերին:

 • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.
 • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.

Օգնել եմ միջավայրը խնամելու հարցում:

 • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.

Մասնակցել եմ մեդիաուրբաթներին:

 • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
 • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.

Այս ուսումնական շրջանում զարգացրել եմ իմ հմտությունները, մասնակցել եմ շատ նախագծերի, որոնք ինձ գիտելիքներ են տվել: Ձեռք եմ բերել նոր ընկերներ, նոր շրջապատ:

 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.

Գրականություն-գերազանց

Հայոց լեզու-լավ

Հանրահաշիվ-գերազանց

Երկրաչափություն-գերազանց

Անգլերեն-գերազանց

Ռուսերեն-գերազանց

Ֆրանսերեն (ընտրությամբ գործունեություն)-գերազանց

Ֆիզիկա-լավ

Քիմիա-լավ

Աշխարհագրություն-գերազանց

Կենսաբանություն-գերազանց

Պատմություն-լավ

Իրավունք-գերազանց

Առողջագիտություն-գերազանց

Ֆիզկուլտուրա-լավ

Պար-գերազանց

Երգ-լավ

 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իմ հարցադրումները, առաջարկությունները.

Առաջարկում եմ նախագծերը կրճատել, որովհետև շատ երկար են տևում և դասերից հետ ենք ընկնում: Նաև մենք քննական դասարան ենք և առաջարկում եմ 12 և 9 դասարաններում նախագիծ անել տարին 1 շաբաթով, որպեսզի պատրաստվենք քննություններին:

 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝ Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ ընթերցանություն, ուսումնասիրություն, ուսումնական այլ աշխատանք

Ես որոշել եմ կարդալ տարբեր Սուրբ Ծննդյան պատմվածքներ և վերլուծել դրանք: Տարբեր թարգմանություններ եմ անելու: Նաև մասնակցելու եմ այն նախագծերին, որոնք ուսուցիչները կկազմեն:

 • ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
 • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր,

«Իմ սեբաստացիկաան գույնզգույն աշխարհը»

«Ինչպես վարվել կենդանիների խայթոցների ժամանակ»

 • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.

Առաջարկներ չունեմ:

 • իմ ընտրած ճամբարային ջոկատը.

Հունվարյան ճամբարին մասնակցելու եմ տարբեր առարկայական նախագծերի, ճամփորդությունների, այլ առաջարկվող նախագծերի:

Fill the gaps with the correct tenses.

 1. I (learn) English for seven years now.(Ilerned)
 2. But last year I (not / work) hard enough for English, that’s why my marks (not / be) really that good then.Ididnt
 3. As I (pass / want) my English exam successfully next year, I (study) harder this term.
 4. During my last summer holidays, my parents (send) me on a language course to London.
 5. It (be) great and I (think) I (learn) a lot.
 6. Before I (go) to London, I (not / enjoy) learning English.
 7. But while I (do) the language course, I (meet) lots of young people from all over the world.
 8. There I (noticed) how important it ( is be) to speak foreign languages nowadays.
 9. Now I (have) much more fun learning English than I (have) before the course.
 10. At the moment I (revise) English grammar.
 11. And I (begin / already) to read the texts in my English textbooks again.
 12. I (think) I (do) one unit every week.
 13. My exam (be) on 15 May, so there (not / be) any time to be lost.
 14. If I (pass) my exams successfully, I (start) an apprenticeship in September.
 15. And after my apprenticeship, maybe I (go) back to London to work there for a while.

Տեքստ

Կար-չկար մի իմաստուն՝ մեծ խելգով , աշխարհի չար ու բարուց հասկացող։ Կյանքն անցկացնելով մարթկանց մեց ՝ իմաստունը հասկանում էր նրանց ցավը ։ Մի անգամ իմաստունը լսեց, որ մի հարուստ մարդ կա ։ հակնելով ցնցոտիներ ՝ նա կնաց մեծատունի մոտ։ հարուստը տեսնելով այտ մարդուն ՝ շրխկրացրեց տուրը և հերագավ ։
խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք, խելք խելք,
կյանք, կյանք, կյանք, կյանք, կյանք, կյանք ,կյանք ,կյանք, կյանք
մեծ, հագնել,հագնել, հագնել, հագնել, հագուստ, հագնվել, հագուկապ,
մարդ, մարդիկ, մարդկանց , մարդկային, մարդատար,
դուռ, դռնակ,
հեռանալ, հեռու , հեռացավ , հեռանում ենք

 1. We have to rest. We walked for over four hours ( walk).   have been walking 
 2. We need a new car. We had this one for ages. ( have)  have had 
 3. My sister earns a good salary. She sells computer software. ( sell)
 4. Every day I  —————up at six, eat breakfast at seven and leave for work at eight(wake)  wake 
 5. When Carol called me  last night I  watched my favorite TV show(watch)  was  watching 
 6.  We usually spent our holidays in a small cottage near the sea(spend)  spend 
 7. A few days ago John felled down and cut his knee.(fell)  fell
 8. They  played cards all night yesterday(play)  were playing 
 9. Do you like reading? Yes , I—————————— ten books this year(already , read)  I have already read
 10. While I  sleep my mother prepares the meal for us(sleep, prepare)  was  sleeping, was preparing 
 11. When I went out shopping yesterday I noticed a stranger in the garden near the gate.(go, notice)
 12. My brother just phoned me.(just, phone)  have just phoned 
 13. I studied  English for six years now.(study)  have been studying 
 14. I stayed indoors because it raining rain)  it as raining 
 15. What do you next weekend ? — It depends. If the weather is fine we will go to the zoo.(you, do  )are   you doing 

   are 

Word Formation

People travel a lot nowadays. Planes are considered to be the most ____COMFORTable ____ means of transport but for some people airports can be a nightmare. There are ___ENDless_____ queues when you check in and you waste lots of time if your flight is delayed. However, there are some airports where you can ____ACTUALly_____ enjoy yourself. For example, you’ll never be bored at Hong Kong’s international airport. There are thousands of people from _____DIFFERent ____ countries here but the passengers never experience any problems because everything is well organised. There are attendants in red coats, who help you to get from one place to another. It’s very good for people with no sense of ____DIRECT_ion____. The attendants are always very polite and _____HELPful_____.

Can people live without friends? Most of us would say «no». Friends make our lives enjoyable and ___INTERESTing ____. Friendship is something you can’t buy. It is a ____WONDERful____ and valuable gift. It is ____POSSIBLE____ to live without people who care for you and who are always ready to help. However, to find a true friend is not easy. Friendship requires honesty, trust and ____KINDness___. Being a friend means not only having fun together but helping each other in a difficult _____SITUAtion____. A true friend not only praises you but tells you when you are not right too. If you have already found such a person, you’re ___LUCK_y____.

Անօրգանական նյութեր

9-րդ դաս. Թեման՝ <<Անօրգանական նյութերի հիմնական                           դասերի վերաբերյալ  գիտելիքների  ընդհանրացում>>

Քննարկվող հարցերը՝ Անօրգանական նյութերի դասակարգումը                                                        օքսիդների, հիմքերի,  թթուների,  աղերի

Բովանդակությունը՝ Օքսիդներ դասակարգումը, ստացումը, հատկությունները

Առաջադրանքներ. հետևյալ օքսիդները՝ K2O, SO2, N2O3, CaO, P2O5, Al2O3, SO3, N2O5, ZnO,                                                                        CO, N2O, CO2, SiO2, MgO,  Na2O,  Fe2O3

 • դասակարգել` հիմնային, թթվային, երկդիմի, անտարբեր  օքսիդների:
 • որոշել տարրերի օքսիդացման աստիճանները
 • գրել բոլոր օքսիդներին համապատասխանող կամ հիմքերի  կամ  թթուների բանաձևերը  
 • գրել  օքսիդների հնարավոր փոխազդեցության ռեակցիաների  հավասարումները ջրի, թթուների, հիմքերի հետ:

Դասագրքից սովորեք ՙՙԱնօրգանական նյութերն  և դրանց  դասակարգումը  և օքսիդները                                               (11-ից 16 էջերը) և  կատարեք 12  և  18  էջերի առաջադրանքները 

Գործնական  աշխատանք 4.Օքսիդների  ստացումը  և հատկությունները.

Հիմնային օքսիդի ստացումը  և  հատկությունները`

Mg—>MgO—>Mg(OH)2—> MgCl2—›  Մետաղ—›հիմնային օքսիդ—›հիմք—›աղ

 Cu —›CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu գրեք  բոլոր ռեակցիաների հավասարումները, նշելով  ռեակցիաների տեսակները, դասակարգեք բոլոր  նյութերը և անվանեք

Առանձնացրեք   վերօքս   ռեակցիաները և հավասարեցրեք էլեկտրոնային հաշվեկշռի եղանակով

Գրեք իոնափոխանակման ռեակցիաների հավասարումների լրիվ և կրճատ ձևերը:
բւր․1 հիմնին օկսիտ մակնիսմ օդով այչեով
մկ հիդռ․ հիմկի մակ հիտր մակնիզմ հիդրգսիտ
MGO+ H2O—mgo

Նորից անձրև՜, մշո՜ւշ, ա՜մպ,
Թախի՜ծ անհուն, տխրա՜նք հեզ,
Աշո՛ւն, քեզ ի՛նչ քնքշությամբ,
Ի՞նչ խոսքերով երգեմ քեզ…

Քո մշուշը, քո ոսկի
Տերևները հողմավար,
Դյութանքը քո մեղմ խոսքի,
Արցունքները քո գոհար…

Հարազատ են իմ հոգուն,
Վհատությանն իմ խոնարհ,
Ե՛վ թփերը դողդոջուն,
Ե՛վ խոտերը գետնահար…

Եվ քո երգը թախծալի
Իմ սրտի երգն է կարծես,
Աշո՛ւն, քաղցր ու բաղձալի,
Ի՞նչ խոսքերով երգեմ քեզ…

Առաջադրանք  1

1.Փակագծում տրված  բառերից ընտրի՛ր ճիշտը:

Հեռավոր անապատում (մոլեգնում, վարարում)  էր մրրիկը:

(Հայերեն լեզուն, հայերենը)  հնդեվրոպական լեզվաընտանիքում առանձին լեզու է:Երեկոյան (բառաչում, մայում) էին  արոտավայրերից տուն եկող կովերն ու հորթերը:

Միայն սայլերին լծված (նժույգների, ձիերի) խրխնջյունն էր տարածվում լռության մեջ:

Քամին (փռփռացնում, փրփրեցնում) էր նրա հագուստի փեշերը:

(Ամոլ, ամուլ) դաշտերը դարձան արգասաբեր ու բերրի:

Ամառները նա հաճախ էր գնում  գյուղ՝ (իր, իրեն) պապերի ծննդավայրը:

Բնավորության այդ գծերը նա (ժառանգել, ժառանգություն էր ստացել ) ծնողներից:

Անդրանիկ զորավարի մասին ժողովուրդը  բազմաթիվ (ավանդույթներ, ավանդություններ) է ստեղծել:

Աբովյան (փողոցի վրա, փողոցում)  մի նոր գրախանութ է բացվել:

2.Ընդգծիր ճիշտ ձևերը:

Բազմիցս – բազմիցս անգամ

Կրկին – կրկին անգամ

Սովորացնել – սովորեցնել

Ներեղություն – ներողություն

Ի շնորհիվ – շնորհիվ

Պայթեցնել – պայթացնել

Թարմացնել – թարմեցնել

Առաջին — առաջի

Առաջադրանք 2

1.Փակագծում տրված  բառերից ընտրի՛ր ճիշտը:

Արտակն  ու Անահիտը աշտարակից (դիտում, նայում) էին ծովն ու ծովեզերքը:

Թռչունների (երամը, երամակը)  ուրախ ծլվլում էր երկնքում:

Աշխենը թախիծով (թոթովեց, թոթվեց) ուսը և արագ հեռացավ:

Նրա ակնարկները (վերաբերում, վերաբերվում) էին  իրենց գաղտնի բանակցություններին:

Սիրանուշը  շաբաթ օրը իրենց ամառանոցում  աշխատակիցների համար (հրավեր, հրավերք) էր կազմակերպել:

Ծեր գուսանը ներս մտավ և  (բամբիռը, բամբիշը) դրեց  սեղանին:

(Մանանեխի, անանուխի) թեյը հանգստացնում է նյարդերը:

Այսօր տղաներին (հազվադեպ, հազվագյուտ) կտեսնես բակում խաղալիս:

Վաղնջական ժամանակներից մարդը (մեղանչեց, մեղա եկավ) և արժանացավ Աստծո զայրույթին:

Այս տարի  մեր գյուղում (այգեբացը, այգաբացը) սկսվեց ապրիլի սկզբներին:

Նա շատ (թույր, թյուր) կարծիք ունի սեփական ընկերոջ մասին:

2. Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հոմանշային 10 զույգ։

Հսկայական, ողորկ, համեստ, վիթխարիդժվար, հավաքելդյութիչ, հուզիչ, հմայիչ, ծավի, ստերջ, բիլ, դրվատել, դեղձան, գովել, դատարկել, սնապարծ, անպտուղ, պարպել, խոնավ, ժողովել, տամուկ, խրթին, հարթ:

3.Տրված բառերից առանձնացնե՛լ հականշային 10 զույգ

Փութաջանամպոտ, դալար, ծույլուսյալերկչոտ, հինավուրց, գագաթօրինականանջրդի, ապօրինի, ինքնահավան, նոսր, ողորկ, հեռավոր, արատավոր, խորդուբորդ, ջրարբիհամարձակջինջտգետ, հմուտ, ստորոտ, թանձր, անբասիր։

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы